Δυο λόγια για τη μελέτη


Γιατί μελέτη
μητέρας - παιδιού


Στόχοι - σκοποί
της μελέτης


Εκθέσεις - νοσήματα
που θα μετρηθούν


Γιατί να συμμετάσχω

Κριτήρια εισαγωγής

ΓΙΑΤΙ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ;

Στην περίοδο της εγκυμοσύνης η μέλλουσα μητέρα και το παιδί της

  • μοιράζονται το ίδιο σώμα
  • εκτίθενται στους ίδιους παράγοντες

Έτσι, μελετώντας τους παράγοντες στους οποίους εκτίθεται η μητέρα:

  • γίνονται κατανοητές οι εκθέσεις του παιδιού
  • συλλέγονται πολύτιμα στοιχεία για την εωδομήτρια ανάπτυξή του
  • και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μελετήσουμε προβλήματα υγείας και ανάπτυξης που εκδηλώνονται μετά τη γέννηση

 

 

 
 
New Generis